THI ONLINE

Banner bên trái trang thi online

CHỌN LỚP

MÔN

CHƯƠNG

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 16:55 30-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ II MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 16:55 30-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ I MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 08:55 30-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 16:55 30-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 16:55 30-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Thời gian từ 01:00 08-04-2021 đến 16:00 28-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 01:00 01-04-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 01:00 01-04-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Thời gian từ ... đến 01:00 01-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Thời gian từ 14:00 25-10-2019 đến 14:00 25-10-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 19 VÀ 20
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 17 VÀ 18
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 15 VÀ 16
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 13 VÀ 14
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 11 VÀ 12
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 9 VÀ 10
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 16:55 01-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 7 VÀ 8
Thời gian từ 01:00 01-04-2021 đến 01:00 01-04-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 5 VÀ 6
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 16:55 01-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 3 VÀ 4
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 00:45 08-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 1 VÀ 2
Thời gian từ 00:45 08-12-2020 đến 16:55 01-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 5
Thời gian từ 01:00 01-12-2020 đến 01:00 01-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ II MÔN TOÁN LỚP 5
Thời gian từ 01:00 01-12-2020 đến 16:55 28-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

KIỂM TRA ONLINE CUỐI KỲ I MÔN TOÁN LỚP 5
Thời gian từ 01:00 01-12-2020 đến 16:55 28-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 19 VÀ 20
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 17 VÀ 18
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 15 VÀ 16
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 13 VÀ 14
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 11 VÀ 12
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 9 VÀ 10
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 7 VÀ 8
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 5 VÀ 6
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 3 VÀ 4
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 4: UNIT 1 VÀ 2
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG VII: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG VI: OXI - LƯU HUỲNH
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG V: NHÓM HALOGEN
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 9 - CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 9 - CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON - NHIÊN LIỆU
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG V: HIĐRO - NƯỚC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 10 - CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG IX: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
Thời gian từ 02:30 30-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
Thời gian từ 02:30 30-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG V + VI + VII: HIĐROCACBON
Thời gian từ 02:25 30-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Thời gian từ 02:25 30-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG II: SÓNG CƠ
Thời gian từ 01:40 25-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
Thời gian từ 01:35 25-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG VII: CROM - SẮT - ĐỒNG
Thời gian từ 10:00 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
Thời gian từ 10:00 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Thời gian từ 09:55 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG IV: POLIME - VẬT LIỆU POLIME
Thời gian từ 09:55 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG III: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN
Thời gian từ 09:50 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT
Thời gian từ 09:50 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 12 - CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT
Thời gian từ 09:45 19-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 19 VÀ 20
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 17 VÀ 18
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 15 VÀ 16
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 13 VÀ 14
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 11 VÀ 12
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 9 VÀ 10
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 7 VÀ 8
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 5 VÀ 6
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG III: CACBON - SILIC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG II: NITƠ - PHOTPHO
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 11 - CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 10 - CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 9 - CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 3 VÀ 4
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 9 - CHƯƠNG II: KIM LOẠI
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

TIẾNG ANH LỚP 3: UNIT 1 VÀ 2
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 9 - CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÓA 8 - CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
Thời gian từ 07:00 04-12-2020 đến 16:00 24-09-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG II: MẶT NÓN - MẶT TRỤ - MẶT CẦU
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 04:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC
Thời gian từ ... đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
Thời gian từ ... đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG II: CHƯƠNG II. HÀM SỐ LUỸ THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Thời gian từ ... đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 11 - CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM
Thời gian từ ... đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 11 - CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN
Thời gian từ ... đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 11 - CHƯƠNG III: DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 11 - CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 11 - CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 10 - CHƯƠNG I: VECTƠ
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

HÌNH HỌC 10 - CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Thời gian từ 21:30 10-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thời gian từ 09:00 11-11-2020 đến 16:00 24-09-2023
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3

THI ONLINE LẦN 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Thời gian từ 13:00 15-12-2019 đến 04:30 15-12-2019
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 1

THI ONLINE LẦN 3 MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian từ 13:00 15-12-2019 đến 03:30 15-12-2019
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 1

THI ONLINE LẦN 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Thời gian từ 13:00 16-11-2019 đến 04:30 16-11-2020
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 1

THI ONLINE LẦN 2 MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian từ 13:00 16-11-2019 đến 04:30 16-11-2019
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 1

KIỂM TRA ONLINE GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 5
Thời gian từ 14:00 25-10-2019 đến 04:55 29-12-2022
Phí thi: Miễn phíSố lần thi: 3
BXH điểm thi
STT
Học viên
Điểm
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..