SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. TẬP HỢP CON - ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN 6

Học trực tuyến Số học lớp 6
Ví dụ 1. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5.
b) Tập hợp các số tự nhiên không nhỏ hơn 7 và không lớn hơn 12.
Học online bài
SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..