HÌNH TRÒN - TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

Học trực tuyến Toán lớp 5
Đường tròn tâm O
OA, OB, OC là bán kính: OA = OB = OC = r
AB là đường kính: d = 2 x r
Diện tích hình tròn: S = 3,14 x r x r
Chu vi hình tròn: C = 2 x 3,14 x r = 3,14 x d
Học online bài
Học trực tuyến Toán lớp 5
Đường tròn tâm O
OA, OB, OC là bán kính: OA = OB = OC = r
AB là đường kính: d = 2 x r
Diện tích hình tròn: S = 3,14 x r x r
Chu vi hình tròn: C = 2 x 3,14 x r = 3,14 x d
Học online bài
HÌNH TRÒN

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..