HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

Học trực tuyến Toán lớp 5
Gọi chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình chữ nhật là a, b, c
Diện tích xung quanh:
Diện tích xung quanh của hình chữ nhật (Sxq) là tổng diện
tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật
Sxq = chu vi đáy x chiều cao
= (a + b) x 2 x c
Diện tích toàn phần:
Diện tích toàn phần của hình chữ nhật (Stp) là tổng diện
tích xung quanh và diện tích đáy
Stp = Sxq + diện tích đáy x 2
= (a + b) x 2 x c + a x b x c
Học online bài
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..