HỎI ĐÁP

LỚP 8

Đọc câu thứ hai trong phần dịch nghĩa bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh và câu thứ hai trong phần dịch thơ. Cho nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa của hai câu đó

c) Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.

b) Anh có thể tắt thuốc lá được không?

a) Anh tắt thuốc lá đi !

Xác định 3 câu sau đây thuộc kiểu câu nào và sử dụng để làm gì. Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này.

giải phương trình (x-1)/15+(x+2)/18=(x-3)/13+(x+20)/36

sao khoomg mấy môn phụ với lại vật lý ko có lớp 8

Cho tam giác ABC,vẽ tam giác A'B'C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k 2/3.

|x+4|+3x=5

Phương trình tích làm như thế nào ạ

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..